Obec Lužany
ObecLužany

Odpadové hospodářství

POVINNOSTI OBCE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Obce a města jsou velmi důležitými původci odpadů v rámci legislativního pojetí českého odpadového zákona (č. 541/2020 Sb., o odpadech). V novém zákoně jim byla navíc historicky poprvé stanovena zásadní a ne zrovna jednoduchá povinnost, a to dosáhnout vytyčených úrovní třídění komunálních odpadů v zákonem stanovených letech. Obce a města mohou v tomto směru využít řady svých zákonných kompetencí a možností, jak přimět své občany dostatečně třídít. Jednotlivé obce a města musí  ve spolupráci s vybranou svozovou společností co nejdříve nastavit systém tak, aby zákonem stanovené povinnosti ve vztahu k třídění, mohla obec odpovídajícím způsobem postupně naplnit. Třídící cíle jsou pro obce závazné. Nad to by měl být do úvah brán i cíl na postupné snižování produkce směsných komunálních odpadů (SKO). Akční plán EU k oběhovému hospodářství stanovil cíl potřeby snížení produkce směsných odpadů do roku 2030 na polovinu ve srovnání s rokem 2020.

Cíle třídění však nejsou jedinou starostí představitelů obcí a měst z nové odpadové legislativy. Obce a města mají z titulu nového zákona i řadu dalších povinností, které je třeba plnit. Ty nejdůležitější se aktuálně snaží shrnout v přehledné a stručné podobě právě nová Příručka České asociace odpadového hospodářství pro obce a města. (5.98 MB)  Už v případě předchozí Příručky České asociace odpadového hospodářství pro živnostníky (1.01 MB) se osvědčila forma jednoho složeného listu papíru. Zpětná vazba k této příručce je pozitivní a samy jí dál distribuují jak některé obce a města, tak vybrané podnikatelské a profesní svazy, včetně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Proto i tentokrát jsou potřebné informace shnuty na jedné dvojstraně tak, aby byly jednoduše vytisknutelné a pro čtenáře připravené v přehledné a jednoduché podobě. I tato příručka ČAOH je zdarma a je volně šiřitelná. Informace v příručce jsou určeny především pro vedení obcí a měst, ale také pro jejich občany.

V příručce jsou shrnuty např. informace o:

 • tom, co je komunální odpad
 • základních povinnostech obce z §§ 59 a 60 zákona, včetně povinnosti dosahovat stanovené míry třídění v letech 2025, 2030 a 2035
 • obsahu oběcně závazné vyhlášky obce o obecním systému odpadového hospodářství
 • povinnosti platit skládkovací poplatek
 • možnosti využít tzv. třídící slevy z poplatku za ukládání odpadů na skládce, včetně tabulky množství odpadů, na které je možné slevu čerpat
 • kontrolních kompetencích obce
 • možnostech nastavení systému poplatků za odpady v obci
 • možnosti úšetřit tříděním popela z domácností
 • a další...

Obec Lužany má Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 (1.25 MB) stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.

Poplatek za komunální odpad je řešen od 1. 1. 2024 Obecně závaznou vyhláškou obce Lužany č. 1/2023 Typ: DOC dokument, Velikost: 40 kB. Vnitřní směrnici o četnosti odvozu popelnic najdete zde. Typ: DOC dokument, Velikost: 226.5 kB

PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

ROK 2023

PŘÍJMY

Poplatky od občanů 503 593,-
Poplatek za železný šrot   11 440,-
Poplatek za zpětný odběr elektro     4 800,-
Odměna od EKO-KOMu 241 630,-

VÝDAJE

Komunální odpad

 699 288,-
Papír, plast, sklo  449 355,-
Biologický odpad  129 595,-
Velkoobjemový odpad    74 528,-
Nebezpečný odpad     16 179,-

 

ROK 2022

PŘÍJMY

Poplatky od občanů 488 905,-
Poplatek za železný šrot   40 625,-
Poplatek za zpětný odběr elektro     4 769,-
Výnosy ze sběru textilu        800,-
Odměna od EKO-KOMu 169 178,-

VÝDAJE

Komunální odpad

 533 887,-
Papír, plast, sklo  273 558,-
Biologický odpad    68 394,-
Velkoobjemový odpad    68 341,-
Nebezpečný odpad     21 715,-

 

ROK 2021

PŘÍJMY

Poplatky od občanů 428 250,-
Poplatek za železný šrot   15 899,-
Poplatek za zpětný odběr elektro     3 516,-
Výnosy ze sběru textilu        800,-
Odměna od EKO-KOMu 151 972,-

VÝDAJE

Komunální odpad

 486 158,-
Papír, plast, sklo  221 587,-
Biologický odpad    54 484,-
Velkoobjemový odpad    93 744,-
Nebezpečný odpad     25 531,-

 

ROK 2020

PŘÍJMY

Poplatky od občanů 425 475,-
Poplatek za železný šrot   10 128,-
Poplatek za zpětný odběr elektro     7 474,-
Výnosy ze sběru textilu        800,-
Odměna od EKO-KOMu 124 734,-

VÝDAJE

Komunální odpad

464 551,-
Papír, plast, sklo 210 094,-
Biologický odpad   27 010,-
Velkoobjemový odpad   93 478,-
Nebezpečný odpad   19 245,-

 

ROK 2019

PŘÍJMY

Poplatky od občanů 426 900,-
Poplatek za železný šrot   14 141,-
Poplatek za zpětný odběr elektro     4 634,-
Výnosy ze sběru textilu        800,-
Odměna od EKO-KOMu 107 107,-

VÝDAJE

Komunální odpad

440 797,-
Papír, plast, sklo 154 027,-
Biologický odpad   34 316,-
Velkoobjemový odpad   83 407,-
Nebezpečný odpad   15 006,-
Stavební odpad   15 388,-
Likvidace černé skládky 162 744,-

 

ROK 2018

PŘÍJMY

Poplatky od občanů 422 075,-
Poplatek za železný šrot     9 434,-
Výnosy ze sběru textilu         800,-
Odměna od EKO-KOMu 100 048,-

VÝDAJE

Komunální odpad

503 039,-
Papír, plast, sklo 132 829,-
Biologický odpad   27 242,-
Velkoobjemový odpad    63461,-
Nebezpečný odpad     9 184,-

 

ROK 2017

PŘÍJMY

Poplatky od občanů 420 850,-
Poplatek za železný šrot     9 361,-
Výnosy ze sběru textilu        800,-
Odměna od EKO-KOMu   94 335,-

VÝDAJE

Komunální odpad

411 698,-
Papír, plast, sklo 123 674,-
Biologický odpad   26 012,-
Velkoobjemový odpad   43 989,-
Nebezpečný odpad     9 034,-

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ

 

ROK 2023

DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ V TUNÁCH
Pneumatiky 0,264
Beton 2,28
Papír a lepenka 17,523295
Sklo 15,494733
Oděvy 2,057
Jedlý olej a tuk 0,146
Olej a tuk ostatní 0,055
Barvy, lepidla a pryskyřice 0,275
Jiná nepoužitelná léčiva 0,002
Plasty 18,192534
Kovy 23,4826
Biologicky rozložitelný odpad 98,4
Směsný komunální odpad 117,8315
Objemný odpad 31,26

 

ROK 2022

DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ V TUNÁCH
Pneumatiky 0,174
Železo a ocel 3,55
Papír a lepenka 16,325136
Sklo 10,270105
Oděvy 0,934
Jedlý olej a tuk 0,081
Olej a tuk ostatní 0,11
Barvy, lepidla a pryskyřice 0,195
Jiná nepoužitelná léčiva 0,003
Plasty 16,632651
Kovy 26,866
Biologicky rozložitelný odpad 92,6
Směsný komunální odpad 128,654361
Objemný odpad 29,92

 

ROK 2021

DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ V TUNÁCH

Jiné motorové, převodové

a mazací oleje

0,27

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek

0,11
Pneumatiky 0,55
Vyřazené organické chemikálie 0,055
Olověné akumulátory 0,06
Měď, bronz, mosaz 0,1496
Hliník 0,309
Železo a ocel 20,513
Kabely 0,0305
Stavební materiály obsahující azbest 0,05
Papír a lepenka 13,292091
Sklo 12,70946
Oděvy 1,074
Jedlý olej a tuk 0,174
Barvy, lepidla a pryskyřice 0,35
Jiná nepoužitelná léčiva 0,002
Plasty 15,267181
Kovy 5,841
Biologicky rozložitelný odpad 104,86
Směsný komunální odpad 125,840607
Objemný odpad 50,18

 

ROK 2020

DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ V TUNÁCH

Jiné motorové, převodové

a mazací oleje

0,012

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek

0,408
Pneumatiky 0,98
Vyřazené organické chemikálie 0,004
Olověné akumulátory 0,003
Měď, bronz, mosaz 0,02
Hliník 0,1963
Železo a ocel 26,32
Kabely 0,002
Papír a lepenka 12,567315
Sklo 10,890567
Oděvy 0,63
Jedlý olej a tuk 0,128
Barvy, lepidla a pryskyřice 0,108
Jiná nepoužitelná léčiva 0,002
Plasty 14,012442
Kovy 0,004
Biologicky rozložitelný odpad 74,7
Směsný komunální odpad 120,325995
Objemný odpad 45,76

 

ROK 2019

DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ V TUNÁCH

Jiné motorové, převodové

a mazací oleje

0,039

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek

0,088
Pneumatiky 0,474
Vyřazené organické chemikálie 0,002
Zemina a kamení 584,78

Směsné stavební a

demoliční odpady

15,7
Železo a ocel 6,79
Papír a lepenka 9,597362
Sklo 8,755069
Oděvy 2,211
Barvy, lepidla a pryskyřice 0,251
Jiná nepoužitelná léčiva 0,001
Plasty 11,803976
Biologicky rozložitelný odpad 80,7
Směsný komunální odpad 129,523016
Objemný odpad 43,65

 

ROK 2018

DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ V TUNÁCH

Jiné motorové, převodové

a mazací oleje

0,067

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek

0,04
Pneumatiky 0,765
Vyřazené organické chemikálie 0,015
Železo a ocel 3,28
Papír a lepenka 7,775094
Sklo 8,304417
Oděvy 1,935
Barvy, lepidla a pryskyřice 0,044
Jiná nepoužitelná léčiva 0,0035
Plasty 11,030768
Biologicky rozložitelný odpad 80,2
Směsný komunální odpad 122,881875
Objemný odpad 31,34

 

ROK 2017

DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ V TUNÁCH

Jiné motorové, převodové

a mazací oleje

0,089
Kompozitní obaly 0,242

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek

0,043

 

Pneumatiky 0,440
Vyřazené organické chemikálie 0,005
Směsné kovy 2,530
Papír a lepenka 5,086
Sklo 8,353
Oděvy 1,594

Drobná elektrozařízení

k recyklaci

0,031
Barvy, lepidla a pryskyřice 0,035
Jiná nepoužitelná léčiva 0,008
Plasty 10,828
Biologicky rozložitelný odpad 51,350
Směsný komunální odpad 123,723
Objemný odpad 22,260

 

 

ROK 2023

2023

ROK 2022

2022

EKO-KOM - 25 let s námi (615.86 kB)

ROK 2021

2021

EKO-KOM - 20. výročí - shrnutí (4.24 MB)

ROK 2020

2020

ROK 2019

2019

ROK 2018

2018

ROK 2017

2017

SKLO

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem.

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

ANO

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

CO SE ZE SKLA VYRÁBÍ:

Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - láhve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Používá se také jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, stavebních izolací a podobně. Tříděný skleněný odpad představuje značné úspory energií a náhradu primárních surovin. Do vsázky může přijít podle technologie až 85% vytříděného skla!

 

PLASTY

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem.

Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

CO SE Z PLASTŮ VYRÁBÍ:

Z vytříděných plastů se vyrábí opět celá řada plastových výrobků, je však nezbytné, aby byly dobře vytříděné v domácnostech a následně na třídicích linkách. Plasty se v naprosté většině případů recyklují podle jednotlivých druhů, kdy vzniká tzv. regranulát (opakovaně použitelná surovina pro výrobu libovolného plastového výrobku), nebo se zpracovávají jako směs plastů, které se za tepla lisují do forem. Tak vznikají materiály, které mohou nahradit dřevo například  při výstavbě dětských hřišť, plotů, laviček v parcích a podobně. Výborně recyklovatelné jsou PET láhve, které se  kromě regranulátů používají také na výrobu nových láhví, vázacích pásek nebo technických a textilních vláken. 

Z recyklovaných plastů je vyrobena také většina interiérů aut. Další možností recyklace plastů je výroba tepelných izolací (zejména z pěnového polystyrenu jako izolační tvárnice, lehčený beton) a další. Z plastových  sáčků, fólií a tašek se vyrábí opět fólie nebo se stávají součástí alternativního paliva pro cementárny a další provozy. To platí především u plastů nižší kvality. Mezi další výrobky z recyklovaných plastů patří palety na zboží nebo zatravňovací dlaždice. 

PAPÍR

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem.

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

ANO

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

NE

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

CO SE Z PAPÍRU VYRÁBÍ:

Nejčastěji se recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být recyklován až sedmkrát, při každém procesu se totiž zkracuje papírové vlákno. Další možností recyklace papíru je výroba tepelných izolací, příměsí do stavebních hmot nebo kompostování. 

NÁPOJOVÝ KARTON

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem. V obci Lužany se nápojový karton netřídí zvlášť, vhazuje se do kontejnerů na plast.

Nápojový karton, známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru nápojových kartonů nastavený. Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

Označení nápojových kartonů

ANO

Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

JAK SE RECYKLUJÍ NÁPOJOVÉ KARTONY:

Nápojové kartony se zpracovávají v papírnách, díky obsahu vysoce kvalitního papírového vlákna. Vyrábí se z nich také lisované izolační a stavební desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domků. 

KOVY

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se od sebe způsoby sběru mohou lišit. V obci Lužany se kovy třídí do speciálního kontejneru u bývalé skladové budovy na nádraží.

V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů. Jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. Aktuálně je v ČR bezmála 7 tisíc těchto kontejnerů a dalších 10 tisíc kontejnerů určených pro sběr kovů ve směsi s plasty či nápojovými kartony (viz návodná samolepka na kontejneru), v některých obcích lze sbírat kovy do pytlů. Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů stále zůstávají sběrné dvory a výkupny druhotných surovin, kde za ně dostanete i peníze. Někde je sběr kovů řešen i formou vyhlášených svozů „železná neděle“.

Označení nápojových kartonů

ANO

Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE

Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ DLE DRUHU ODPADU

PLASTY

Lužany            - 2 x kontejner „u sýpky“

                         - 5 x kontejner „parkoviště pod prodejnou“

                          - 2 x kontejner „u bytovek“

Dlouhá Louka - 2 x kontejner „u hospody“

                          - 1 x kontejner „u koupaliště“

Zelená Hora    - 1 x kontejner

Zelené              - 1 x kontejner

 

SKLO

Lužany            - 2 x kontejner „u sýpky“ 

                         - 1 x popelnice „u sýpky“

                         - 1 x zelený zvon „parkoviště pod prodejnou“

                         - 1 x bílý zvon „parkoviště pod prodejnou“

                         - 2 x zelený zvon „u bytovek“

Dlouhá Louka - 1 x kontejner „u hospody“

Zelená Hora    - 2 x popelnice

Zelené              - 1 x zelený zvon

 

PAPÍR

Lužany            - 1 x kontejner „u sýpky“

                         - 3 x kontejner „parkoviště pod prodejnou“

                         - 2 x kontejner „u bytovek“

Dlouhá Louka - 1 x kontejner „u hospody“

Zelená Hora    - 1 x popelnice

Zelené              - 2 x popelnice

 

BIOLOGICKÝ ODPAD

Lužany             - 1 x kontejner „u magacínu“ na nádraží v Lužanech

Dlouhá Louka - 1 x kontejner (pouze od března do listopadu)

 

ELEKTROODPAD

Lužany            - 1 x kontejner E-BOX na drobné elektrozařízení – OÚ Lužany

                         - vaky na drobné elektrozařízení „sběrné místo – magacín“

                         - velké elektrospotřebiče „sběrné místo – magacín“

ve všech obcích  - 2 x ročně v rámci svozu nebezpečného odpadu

 

BATERIE A MONOČLÁNKY         

Lužany            - 1 x kontejner B-BOX – OÚ Lužany

                         - 1 x transport box - OÚ Lužany

                         - 1 x Integra box - "sběrné místo - magacín"

TONERY A CARTRIDGE

Lužany            - 1 x box – OÚ Lužany

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Lužany            - 4 x kontejner „sběrné místo – magacín“

Zelené             - 1 x kontejner na návsi (2 x ročně)

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Lužany                  - 1 x úložiště v plechové garáži „sběrné místo – magacín“

ve všech obcích  - 2 x ročně v rámci svozu (jaro, podzim)

 

PNEUMATIKY

Lužany            - 1 x úložiště „sběrné místo – magacín“

 

KOVOVÝ ODPAD

Lužany            - 1 x kontejner „sběrné místo – magacín“

                         - svoz kovového odpadu členy SDH Lužany 1 x ročně

Dlouhá Louka - svoz kovového odpadu členy SDH (dle možností)

ostatní obce    - uložení kovového odpadu na „sběrné místo – magacín“

                          - uložení v jakémkoliv sběrném dvoře v ČR

 

TEXTIL

Lužany            - 2 x kontejner „u bytovek“ - charita

 

POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ A TUK

Lužany            - 1 x popelnice „parkoviště pod prodejnou“

 

STAVEBNÍ MATERIÁL

Obec Lužany tento druh odpadu nesoustřeďuje. Možno pouze zapůjčit kontejner, dopravu a skládkovné si každý hradí sám.

 

KAM S ODPADY

Nevíte si rady kam s jednotlivými druhy odpadu? Pak pokračujte na tento odkaz:

https://www.samosebou.cz/kampatri/

třídění odpadů 2

třídění odpadů 2

RECYKLAČNÍ SYMBOLY

Víte, co znamenají jednotlivé recyklační symboly - značky, se kterými se na výrobcích potkáváme?

Panáček vyhazující obal do koše

Panáček odhazující obal do košeStarý známý, na kterého si ale musíme dát trochu pozor. Jde o nepovinný symbol, který nás v podstatě jen informuje o tom, abychom neznečišťovali životní prostředí a odpad házeli do příslušných nádob (koše, popelnice, kontejnery).

Zelený bod

Zelený bodVedle recyklační značky panáčka s košem si můžeme často povšimnout kulatého symbolu se šipkami uvnitř.
Tato ochranná známka – tzv. zelený bod – nám říká, že byl za tento obal uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací

Trojúhelník s obrysovými šipkami

Trojúhelník s obrysovými šipkamiNejenže nám prozradí, že je obal možné recyklovat. Navíc nám říká, že tento obal už byl vyroben z recyklovaného materiálu.
Čísla a písmena pod tímto symbolem nám napovědí, z jakého materiálu je obal vyroben. Při třídění se řídíme stejnými pravidly jako u trojúhelníku s plnými šipkami.

Přeškrtnutá popelnice

Přeškrtnutá popelniceTato recyklační značka nás upozorňuje, že obal nepatří vytřídit ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu. Obal musíme odevzdat prodejci nebo k ekologické likvidaci v rámci obce.

Trojúhelník s plnými šipkami

Trojúhelník s plnými šipkamiTento symbol říká, že je obal určen k recyklaci, a bývá doprovázen písemnými zkratkami a čísly. Základní znalost recyklačních značek je důležitá, protože tím ovlivňujeme, zda odpad budeme umět vytřídit do správného kontejneru na třídění odpadu.

MÝTY O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

MÝTUS 1: VŠE SKONČÍ NA JEDNÉ HROMADĚ

Už vám to také někdo řekl? Že třídění odpadu nemá smysl, protože vše stejně skončí na jedné hromadě? To není pravda. Různé druhy odpadků odvážejí auta označená nápisem s názvem suroviny – ke smíchání tak opravdu nedochází. Mimochodem, firmy zabývající se svozem dostávají za tříděný odpad zaplaceno, kdyby ho odvezly na skládku, musely by platit ony.

MÝTUS 2: TŘÍDĚNÍ ODPADU JE SLOŽITÉ

Je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Papír stačí ukládat do papírové krabice, plastové láhve do igelitky. Na sklo můžete vyčlenit speciální kbelík. Třídění podle výpočtů zabere jen tři minuty denně. Tolik času můžeme Zemi věnovat.

MÝTUS 3: PLASTOVÉ LÁHVE JE NUTNÉ ZBAVIT ETIKETY A VÍČKA

Další poměrně rozšířený omyl. Mnozí lidé láhve z plastu před vyhozením zbaví jak víčka, tak etikety. Jenže to je zcela zbytečné. Firmy, které plastové výrobky zpracovávají, si totiž umí s těmito součástmi jednoduše poradit.

MÝTUS 4: PŘED VHOZENÍM DO KONTEJNERU MUSÍM KELÍMKY OD JOGURTŮ A JINÝCH POTRAVIN DŮKLADNĚ VYMÝT

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrabete. Samozřejmě že ideální je obal lehce vypláchnout, například vodou po nádobí, ale není to podmínka. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba vypláchnout teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí. Pokud chodíte s tříděným odpadem jednou za čas, je dobré obaly vymýt, tedy i ty od jogurtu a to z důvodu nepříjemného zápachu, který po čase nastane, pokud jej brzy po použití neodneseme do správného kontejneru.

MÝTUS 5: NEBEZPEČNÝ ODPAD DOMA NEVEDEME

Při vyhazování odpadků je dobré se mít na pozoru. Protože přibývá věcí, které není možné vyhodit do běžné popelnice. Respektujte to. Nebezpečným odpadem jsou například prošlé léky a ty má doma čas od času každý. Stejně jako třeba vybité baterie.

MÝTUS 6: BIOODPAD PATŘÍ DO OBYČEJNÉ POPELNICE

Když bioodpad, jako jsou třeba slupky od brambor, skořápky od vajíček či posečená tráva ze zahrady, skončí na skládce směsného odpadu, rozkládá se bez přístupu vzduchu a tvoří se metan, který je skleníkovým plynem. Proto je lepší dávat takový odpad do speciálních rozložitelných sáčků a vyhodit na kompost, do některé z hnědých popelnic na bioodpad nebo se ho zbavit při pravidelných svozech bioodpadu.

DOBA ROZKLADU ODPADŮ

Doba rozkladu veškerého odpadu je závislá na mnoha okolnostech, především na přístupu kyslíku. Nejrychleji se rozkládá odpad organickho původu, některý odpad se nerozloží nikdy. Níže je uvedeno několik příkladů. Zamyslete se nad tím, co po sobě zanecháváte, odhazujte odpadky pouze tam, kam patří, anebo ještě lépe, produkujte co nejméně odpadu. 

DRUH ODPADU DOBA ROZKLADU
Ohryzek od jablka 16 dní
Žvýkačka 5 let
Papír 4 měsíce
Slupka od banánu 5 měsíců
Slupka od pomeranče 1 rok
Vlněná ponožka 1,5 roku
Krabice od nápoje bez hliníkové fólie 7 let
Nedopalek cigarety s filtrem 15 let
Plechovka 15 let
Igelitový sáček 25 let
Plastový kelímek 70 let
Tetra-pack 100 let
Sklo tisíce let
PET lahev 100 let
Pěnový polystyren desetitisíce let
Baterie stovky let (uvolňují se nebezpečné látky)
Pneumatika 100 let
 

TIPY NA SNÍŽENÍ PRODUKCE ODPADU

PLÁNOVÁNÍ

Je to prosté – kupujte jen to, co potřebujete. Neustálé dělání zásob a následné vyhazování prošlých potravin znamená velké množství zbytečného odpadu. Naučte se své nákupy promýšlet. Ulevíte tím nejen naší planetě, ale i své peněžence.

KDYŽ VODU, TAK KOHOUTKOVOU

Pro naši planetu představují PET láhve značnou ekologickou zátěž. Zkuste se proto úplně vyhnout nákupu balené vody, a upřednostňujte vodu kohoutkovou. Když do ní nakapete citrón a přidáte pár listů čerstvé máty, určitě vám bude chutnat více než kdejaká sladká limonáda. Zároveň uděláte něco pro své zdraví.

KOMPOSTUJTE

Bioodpadu je v domácnostech opravdu hodně, a proto je nejlepší variantou kompostování. Kdo má vlastní zahradu, má to jednoduché. I ostatní ale mohou doma kompostovat, například ukládat bioodpad do speciálních nádob.

POUŽÍVEJTE LÁTKOVÉ TAŠKY

Když jdete na nákup, berte si s sebou tašky z domova a nekupujte neustále nové. Ideálně u sebe noste látkové tašky nebo nějaké z ekologických materiálů. To samé platí pro igelitové sáčky. V současné době jsou v nabídce průhledné sáčky vyrobené s ekologických materiálů, které se dají používat opakovaně a dají se i vyprat.

NEPOUŽÍVEJTE VĚCI NA JEDNO POUŽITÍ

Zamyslete se nad tím, zda nepoužíváte příliš mnoho věcí na jedno použití. Typickým příkladem jsou jednorázové holicí strojky, plastové nádobí a papírové ubrousky. Možná jsou pro vás určitým komfortem. Jsou ale komfortem, který si naše planeta nemůže dovolit.

NABÍDNĚTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI

Pokud se vám něco již nehodí, ale víte, že by to mohlo ještě dobře sloužit, nebojte se to nabídnout nebo prodat. Proč vyhazovat věci, které mohou ještě někomu dělat radost.

NAKUPUJTE BEZOBALOVĚ

Bezobalových projektů neustále přibývá a nejedná se jen o jídlo, ale také například o kosmetiku. Právě bezobalové nakupování představuje jednu z cest, jak výrazně snížit ekologickou zátěž.

MYSLETE EKOLOGICKY

Přemýšlejte nad tím, co a proč vyhazujete. Opravdu je nutné vyhodit to staré roztrhané tričko? Nemohlo by vám ještě sloužit jako hadr na podlahu či prach? Zamyslete se také nad tím, co nakupujete. Musíte opravdu kupovat zabalená rajčata, když vedle leží ta samá nezabalená? Uvažujte nad svými kroky a zkuste myslet více ekologicky.

ŽIJTE MINIMALISTICKY

Neobklopujte se nepotřebnými věcmi a řiďte se heslem: „v jednoduchosti je síla“. Budete se cítit volněji a nezávislí na konzumní společností.

TVOŘTE

Ani nemusíte být moc kreativní duše na to, abyste doma něco vytvořili z věcí, které byste jinak vyhodili. Nový květináč či misku na kytky z PET láhve, domeček pro panenky z papírových krabic a mnoho dalších kreativních výtvorů. Inspirací najdete plný internet.

jak třídit

samo sebou

Tonda obal

eko-komtřídění

marius pedersen

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 26 °C 12 °C
středa 26. 6. slabý déšť 28/16 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 24/16 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 28/17 °C

Svátek

Dnes je 25.6.2024

Svátek má Ivan

Zítra má svátek Adriana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den boje proti narkomanii
 • Mezinárodní den na podporu obětí mučení

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.